تجریش پلازا

مجموعه‌ای با موضوعات فرهنگی، علمی، ادبی، سرگرمی

تهران گردی

راهنمای جامع و معرفی جاذبه‌های گردشگری تهران و شمیرانات

ژورنال‌ و دانشنامه

انشنامه‌ها و مجله‌های آنلاین با موضوعات گوناگون

جعبه ابزار آنلاین

مجموعه‌ای از ابزارهای کاربردی آنلاین با موضوعات گوناگون

اصناف و مشاغل

جستجوی مشاغل و کسب‌وکارهای ایران در اصناف گوناگون

تماس با ما

ارتباط با بخش پشتیبانی و ارسال درخواست، پیشنهاد یا انتقاد

منابع

منابع تصاویر و مطالبی که به صورت بازنشر جهت ارتقای سطح دانش و اطلاعات عمومی بصورت رایگان قرار داده شده اند

قوانین

مجموعه ضوابط و قوانین استفاده کاربران و مخاطبان محترم

چاپخانه ها (دارای مجوز وزارت ارشاد)

چاپخانه ﺑﺴﺘﺎن

ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج- ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۲۰

مدیر مسئول: ﺷﻬﻼ اﺑﺮاﻫﯿﻢ ﻧﮋاد ﮐﯿﻮج

.

چاپخانه آذﯾﻦ

ﺷﻬﺮک وﻟﯿﻌﺼﺮ (ﻋﺞ)، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﯿﺪری ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﻧﺒﺶ ۱۸ﻣﺘﺮی ﯾﺎﺳﺮ

مدیر مسئول: ﻣﺤﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

.

چاپخانه ﺳﺘﺎره ﮐﻮﯾﺮ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﺑﺎﻻﺗﺮ از خ ﺳﻤﯿﻪ خ ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ ﻃﺎﻫﺮﯾﺎن

مدیر مسئول: اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ

.

چاپخانه ﻧﺎب رﻧﮓ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻫﻔﺪه ﺷﻬﺮﯾﻮر اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻧﺎﻃﻘﯽ

مدیر مسئول: اﺣﻤﺪ اﺑﺮاﻫﯿﻤﯽ ﯾﮕﺎﻧﻪ

.

چاپخانه ﻧﺒﺎﺗﯽ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺧﻤﯿﻨﯽ، ﺟﻨﺐ ﺗﮑﯿﻪ رﺿﺎﻗﻠﯽ ﺧﺎن زﯾﺮزﻣﯿﻦ

مدیر مسئول: اﺻﻐﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﭼﯿﻤﻪ

.

چاپخانه واژه

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺎﻓﻆ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب، ﮐﻮﭼﻪ ﺑﺎﻣﺸﺎد

مدیر مسئول: اﺣﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ

.

چاپخانه ﺳﻤﯿﻪ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﻬﺮوردی ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﻄﻬﺮی

مدیر مسئول: ﻣﺮﺗﻀﯽ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻨﯽ ﺣﺼﺎری

.

چاپخانه ﻗﺎﺋﻢ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻇﻬﯿﺮاﻻﺳﻼم، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺸﯿﺮﻣﻌﻈﻢ

مدیر مسئول: ﻋﺒﺎس اﺑﻮاﻟﻔﺘﺤﯿﺎن

.

چاپخانه اﺣﺴﺎن

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﮑﻨﺪری ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺟﻤﻬﻮری

مدیر مسئول: ﻋﺒﺪاﻟﺤﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪﻋﻠﯿﺨﺎن

.

چاپخانه ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، ﺑﯿﻦ ﺧﯿﺎﺑﺎن داﻧﺸﮕﺎه و اﺑﻮرﯾﺤﺎن، ﮐﻮﭼﻪ ﺗﺠﻠﯽ

مدیر مسئول: رﺟﺒﻌﻠﯽ اﺣﻤﺪی

.

چاپخانه ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﺎدرول ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺷﻬﺮک ۲۲ ﺑﻬﻤﻦ خ ۶ آﺑﺎن خ ﭼﯿﺘﮕﺮ ﺟﻨﻮﺑﯽ، خ زاﻣﯿﺎد، ﭘﻼک ۲

مدیر مسئول: ﺣﺴﯿﻦ اﺣﻤﺪی

.

چاپخانه ﻣﻬﺪی

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻻﻟﻪ زارﻧﻮ، ﭘﺎﺳﺎژوﺣﺪت، زﯾﺮزﻣﯿﻦ

مدیر مسئول: ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ اﺧﻄﺎری

.

چاپخانه ﺑﺎران

خ ۱۵ﺧﺮدادﺑﺎزارﭼﻪ ﻋﻮدﻻﺟﺎن

مدیر مسئول: ﺷﻤﺲ اﻟﻪ ارﺟﻠﻮ

.

چاپخانه آوا ﻧﻮﯾﻦ

ﺧﯿﺎﺑﺎن دﻣﺎوﻧﺪ، ﺑﻌﺪ از ﺑﺰرﮔﺮاه اﻣﺎم ﻋﻠﯽ (ع)، روﺑﺮوی ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺣﺠﺖ

مدیر مسئول: راﻣﯿﻦ ارﺟﻤﻨﺪ

.

چاپخانه ﻧﺎزرﻧﮓ

خ ﺧﺎوران خ ذواﻟﻔﻘﺎری

مدیر مسئول: ﺻﺎدق اﺳﺘﺎد ﻣﯿﺮزاﺋﯽ

.

چاپخانه رﺳﺎﻧﻘﺶ

خ ﺷﺮﯾﻌﺘﯽ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮازﺑﻬﺎرﺷﯿﺮاز ﺑﻦ ﺑﺴﺖ دوج

مدیر مسئول: اﻣﯿﺮ اﺳﺘﺎدآﻗﺎ

.

چاپخانه ﭘﯿﺸﺮو ﭼﺎپ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری، ﺑﻌﺪاز ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺳﯽ ﺗﯿﺮ، ﮐﻮﭼﻪ ﻧﻮﺑﻬﺎر

مدیر مسئول: اﯾﺮج اﺳﺘﺎدﻋﻠﯽ ﻧﻘﯽ

.

چاپخانه ﺑﺎﻣﺸﺎد ﺳﺒﺰ ﺗﻬﺮان

ﺟﺎده ﻣﺨﺼﻮص ﮐﺮج، ﮐﯿﻠﻮﻣﺘﺮ ۸، ﺧﯿﺎﺑﺎن ۲۲، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻼل، ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺒﺰ

مدیر مسئول: ﻣﻬﺪی اﺳﺘﺎدﻣﯿﺮزاﺋﯽ

.

چاپخانه اﻣﯿﺮ ﻓﺎﺿﻞ ﭘﺎرﺳﯿﺎن

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﻣﺮﺗﻀﻮی، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﻮش

مدیر مسئول: ﻣﺤﻤﻮد اﺳﺘﺒﺼﺎری

.

چاپخانه آﯾﯿﻨﻪ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﮐﺎرﮔﺮﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﻮی ﺳﻮم

مدیر مسئول: اﮐﺒﺮ اﺳﺪزاده

.

چاپخانه اﮐﺴﯿﺮ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪآﯾﺖ اﻟﻠّﻪ ﻣﺪﻧﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺷﻬﯿﺪﻣﺤﻤﻮدی

مدیر مسئول: ﺳﯿﺪاﺣﻤﺪ اﺳﺪی

.

چاپخانه اﺳﻔﻨﺪی

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻤﻬﻮری اﺳﻼﻣﯽ، روﺑﺮوی دﯾﻮار ﺳﻔﺎرت اﻧﮕﻠﯿﺲ، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﯿﺮواﻧﯽ

مدیر مسئول: ﻧﺎﺻﺮ اﺳﻔﻨﺪی ﺳﻨﮕﺴﺘﺎﻧﯽ

.

چاپخانه اﺳﮑﻮﺋﯽ

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﺳﺘﺎد ﻧﺠﺎت اﻟﻬﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻃﺒﻘﻪ زﯾﺮزﻣﯿﻦ

مدیر مسئول: ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﯿﻦ اﺳﮑﻮﺋﯽ

.

چاپخانه اﺗﺤﺎد

ﻓﺮدوﺳﯽ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﮐﻮی ﻃﺒﺲ

مدیر مسئول: ﻋﻠﯽ اﮐﺒﺮ اﺳﮑﻮﺋﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰی

.

چاپخانه ﮐﯿﺎن

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺧﯿﺎم، ﺑﺎزارﻋﺒﺎس آﺑﺎد

مدیر مسئول: اﺳﺮاﻓﯿﻞ اﺳﻼم دوﺳﺖ

.

چاپخانه ﭘﻮراﺳﻼﻣﯽ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﭘﺎﻧﺰده ﺧﺮداد ﺷﺮﻗﯽ

مدیر مسئول: ﻣﻬﺪی اﺳﻤﻌﯿﻞ ﭘﻮراﺳﻼﻣﯽ

.

چاپخانه ﻫﻨﺮﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺳﺒﺰ

ﻣﯿﺪان ﺷﯿﺮ ﭘﺎﺳﺘﻮرﯾﺰه، ﺧﯿﺎﺑﺎن ۱۷ ﺷﻬﺮﯾﻮر، ﮐﻮﭼﻪ ﺷﻤﺸﺎد

مدیر مسئول: اﺣﻤﺪ اﺳﻤﻌﯿﻞ ﺗﺒﺎر

.

چاپخانه ﻧﻘﺶ ﮔﺴﺘﺮ

ﺧﯿﺎﺑﺎن اﻧﻘﻼب، ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺑﻬﺎر ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﮐﻮﭼﻪ ﺳﺎزﮔﺎر

مدیر مسئول: ﺳﻠﯿﻤﺎن اﺳﻤﻌﯿﻠﯽ

.

چاپخانه اﻧﺘﺸﺎرات ﻓﺮدا

ﺗﻬﺮاﻧﭙﺎرس، ﺑﻠﻮار ﺟﺸﻨﻮاره، ﺑﻠﻮار اﺣﺴﺎن، ﻧﺒﺶ ﭘﻨﺠﻢ ﻏﺮﺑﯽ

مدیر مسئول: ﺣﻤﯿﺪرﺿﺎ اﺷﺮاﻗﯽ

.

چاپخانه رﺳﺎﻟﺖ ﻧﻮ

ﭘﻞ ﺳﯿﺪ ﺧﻨﺪان، اﺑﺘﺪای ﺧﯿﺎﺑﺎن رﺳﺎﻟﺖ، ﻧﺮﺳﯿﺪه ﺑﻪ ﺧﯿﺎﺑﺎن دﺑﺴﺘﺎن

مدیر مسئول: اﺣﻤﺪ اﺷﺮﻓﯽ

.

چاپخانه ﻧﻤﻮﻧﻪ

ﺧﯿﺎﺑﺎن ﺟﻮادﯾﻪ، ده ﻣﺘﺮی اول

مدیر مسئول: ﺣﺴﯿﻦ اﺷﮑﺎﻧﯽ ﮐﻠﻮر

.
ممممممم

error: Alert: Content selection is disabled!!